Anti-discriminatie

Gelijke behandeling

Soul System Uitkomstbureau staat en gaat voor gelijke behandeling. Discriminatie, bijvoorbeeld op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, ras en/of geslacht, staan wij niet toe. Wij staan 100% achter al onze medewerkers die niet meewerken aan discriminatie.

Hoe doen wij dit?

Soul System Uitkomstbureau neemt geen discriminerende verzoeken van haar klanten in behandeling. Daarnaast voert Soul System een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder eigen personeel en flexwerkers te voorkomen. Dit doen wij door op die momenten die er toe doen. Voorbeelden hiervan zijn:

Aandacht in de inwerkperiode

In de inwerkperiode van nieuwe medewerkers Soul System Uitkomstbureau wordt ruimschoots aandacht besteed aan het thema discriminatie. Waar krijg je mee te maken, hoe ga je om met verzoeken die niet door de beugel kunnen en wat kan je doen om het te voorkomen en te weerleggen?

Geen discriminerende uitingen in onze vacatureteksten

In onze vacatureteksten of andere oproepen maken wij geen onderscheid en geven we geen voorkeuren aan. Voordat de vacatureteksten online komen worden ze gecontroleerd op directe en indirecte discriminerende uitingen.

Door in onze algemene voorwaarden expliciet de bejegening van uitzendkrachten op te nemen Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de ABU, waaronder artikel 19:

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht

  1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

Onze algemene voorwaarden worden aan iedere opdrachtgever verstrekt en zijn ook te vinden op deze website.

Gebruik van een meldpunt

Meldingen van discriminerende aanvragen van klanten worden door ons gemeld bij het meldpunt discriminerende verzoeken van de ABU via www.werkjijmeezegnee.nl

Borging discriminatiebeleid

Soul System Uitkomstbureau verwacht van haar medewerkers dat zij zich committeren en houden aan dit discriminatiebeleid: wij accepteren geen discriminerende verzoeken van klanten. Om dit beleid te kunnen waarborgen, kan er bij overtreding hiervan aan de medewerker disciplinaire sancties worden opgelegd.

Mystery calls: De ABU voert periodiek onaangekondigd mystery (call of guest)-onderzoek uit. Leden krijgen na afloop daarvan hun eigen resultaten.

Daarnaast wordt 1x per jaar in het management-directieoverleg gesproken over de inhoud van het beleid en de praktijkervaringen, met als doel om te bepalen of het beleid bijgesteld moet worden.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen altijd worden besproken met uw contactpersoon of het management bij Soul System Uitkomstbureau. Komt u er samen niet uit? Dan zal de directie uw klacht opnemen en in behandeling nemen.

Uiteraard kan ook e.e.a. schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Het postadres waar een klacht kan worden ingediend is:

Soul System Uitkomstbureau
Berg en Dalseweg 3
6521 JA NIJMEGEN

Dit beleid is opnieuw herzien en vastgesteld op 13 maart 2024