Leveringsvoorwaarden & Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst, alsmede op daaruit voortvloeiende diensten van Soul System Uitkomstbureau BV. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Soul System Uitkomstbureau BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
A. De rechtspersoon Soul System Uitkomstbureau BV (verder te noemen: Soul System Uitkomstbureau) die uitzendkrachten, zzp’ers of gedetacheerden naar opdrachtgevers bemiddelt voor de ten behoeve van deze opdrachtgevers te verrichten werkzaamheden.
B. Medewerker: iedere natuurlijk persoon die door tussenkomst van Soul System Uitkomstbureau werkzaamheden verricht of gaat verrichten t.b.v. een opdrachtgever. Dat kan een uitzendkracht op uitzendbasis zijn, een zzp’er middels een model van tussenkomst of een medewerker op detacheringsbasis.
C. Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst waarbij bedongen is dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de ter beschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. Indien dit beding van toepassing is kan ook de uitzendkracht de overeenkomst direct opzeggen.
D. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van Soul System Uitkomstbureau voorziet van medewerkers bedoeld onder punt B, of via arbeidsbemiddeling wordt voorzien, bedoeld onder punt F, of via detachering wordt voorzien bedoeld onder punt G.
E. Een opdracht: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) een enkele medewerker t.b.v. de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van Soul System Uitkomstbureau werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten.
F. Arbeidsbemiddeling: dienstverlening ten behoeve van een opdrachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, betreffende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar en plaatsen van arbeidskrachten.
G. Detachering: indien een medewerker die een arbeidsovereenkomst heeft via Soul System Uitkomstbureau voor (on)bepaalde tijd of voor de duur van het project en wordt uitgeleend bij één en dezelfde werk-/opdrachtgever.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes
Alle offertes van Soul System Uitkomstbureau zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Selectie uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden
A. Soul System Uitkomstbureau kiest de medewerker aan de hand van aan Soul System Uitkomstbureau bekende kennis en vaardigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan Soul System Uitkomstbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
B. Soul System Uitkomstbureau is geheel vrij in de keus van de personen die het op aanvraag uitzendt.

Artikel 5. Beëindiging uitzendovereenkomst
In geval van een overeenkomst met uitzendbeding dient de opdrachtgever tijdig te melden voornemens te zijn de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van de volgende termijnen, gekoppeld aan de gewerkte uren bij opdrachtgever: 0-12 weken: 0 dagen 12-26 weken: 5 kalenderdagen 26-52 weken: 10 kalenderdagen 52-78 weken: 14 kalenderdagen

Artikel 6. Bepalingen ten aanzien van detachering
A. Detacheringen van Soul System Uitkomstbureau zijn gekoppeld aan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die Soul System Uitkomstbureau met de gedetacheerde arbeidskrachten is aangegaan
B. De opdrachtgever is gehouden eventuele minder gewerkte uren dan in de detacheringsovereenkomst vastgelegd (‘leegloop’), uitgezonderd uren door ziekte, voor 100 % aan Soul System Uitkomstbureau te vergoeden.
C. Een detacheringsovereenkomst kan een maand na aanvang van de overeenkomst (proeftijd) niet tussentijds opgezegd worden door opdrachtgever tenzij ontslag om dringende reden aan de orde is.
D. Indien opdrachtgever van mening is dat ontslag om dringende reden aan de orde is, dient opdrachtgever het juridische dossier integraal ter beschikking te stellen aan Soul System Uitkomstbureau.
E. Indien punten 6.C of 6.D aan de orde zijn, is de opzegtermijn gebonden aan de juridische procedures die voortvloeien uit acties van de advocaat van Soul System Uitkomstbureau, of ontslagprocedures bij de kantonrechter of het UWV.

Artikel 6. Bepalingen ten aanzien van zzp-inzet
A. Tewerkstellen van zzp’ers geschiedt uitsluitend middels een model van tussenkomst. Als gevolg hiervan factureert de zzp’er uitsluitend rechtstreeks aan Soul System Uitkomstbureau, en Soul System Uitkomstbureau factureert vervolgens aan de Opdrachtgever.
B. De door Soul System Uitkomstbureau met de zzp’er afgesloten overeenkomst van opdracht is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid voor schaden
A. Soul System Uitkomstbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Soul System Uitkomstbureau uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. De opdrachtgevers van Soul System Uitkomstbureau worden geadviseerd hun W.A.-verzekering ter zake uit te breiden. De opdrachtgever is op grond van artikel 6-170 B.W. aansprakelijk voor allen die onder zijn/haar toezicht werken.
B. In generlei vorm kan de opdrachtgever de betaling van facturen van Soul System Uitkomstbureau afhankelijk stellen van herstel van de fouten en/of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8. Veiligheidsgarantie uitzendkrachten door opdrachtgever en vrijwaring van Soul System Uitkomstbureau
A. De opdrachtgever is verplicht werktuigen en gereedschappen waarmee hij de arbeid verricht op zodanige wijze te onderhouden zodat er sprake is van een veilige arbeidssituatie. Ook dient de opdrachtgever de te verrichten arbeid zodanig in te richten en aanwijzingen te verstrekken, zodat de uitzendkracht tegen elk gevaar beschermd is, zoals redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Een Risico- Inventarisatie & -Evaluatie in het kader van de ARBO-wetgeving is in dit kader van toepassing. Zijn deze verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever tegenover Soul System Uitkomstbureau gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht ten gevolge in de uitvoering van zijn dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden is overkomen.
B. Indien een uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij een opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om de arbeidsinspectie daarover zo spoedig mogelijk volledig te informeren. De opdrachtgever zal Soul System Uitkomstbureau terstond op de hoogte stellen van een dergelijk ongeval en van het tijdstip en de wijze waarop melding bij de arbeidsinspectie heeft plaatsgevonden.
C. De opdrachtgever zal Soul System Uitkomstbureau te alle tijden vrijwaren van de vorderingen en/of aanspraken, die tegenover Soul System Uitkomstbureau ingesteld worden wegens het niet nakomen van vorenstaande verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7-658 B.W. Daarnaast verleent de opdrachtgever Soul System Uitkomstbureau de bevoegdheid om haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te procederen, respectievelijk mede namens Soul System Uitkomstbureau tegen de opdrachtgever geldend te maken.
D. De vrijwaring door de opdrachtgever geldt ook in het geval van gedetacheerde arbeidskrachten via Soul System Uitkomstbureau.

Artikel 10. Facturering op basis van tijdverantwoording /werkbriefjes
A. De facturen van Soul System Uitkomstbureau worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende werkbriefjes.
B. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige invulling van de werkbriefjes. Bij verschil tussen bij Soul System Uitkomstbureau ingeleverde werkbriefjes en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Soul System Uitkomstbureau ingediende werkbrief als afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen. Tenzij de opdrachtgever kan aantonen, dat het ontstane verschil niet aan hem is toe te rekenen.

Artikel 11. Betaling en gevolgen van wanbetaling
A. De opdrachtgever is te allen tijden gehouden elke door Soul System Uitkomstbureau ingediende nota voor uitgezonden krachten te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en Soul System Uitkomstbureau schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Uitsluitend betalingen aan Soul System Uitkomstbureau zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten, zzp’ers of gedetacheerden of het verstrekken van voorschotten aan hen zijn niet toegestaan en kunnen nimmer worden verrekend
C. Bezwaren betreffende de nota moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij Soul System Uitkomstbureau zijn ingediend, op straffe van verval van het recht op bezwaar. Na deze termijn worden klachten en op- of aanmerkingen niet in behandeling genomen.
D. Wanneer Soul System Uitkomstbureau genoodzaakt is een onbetaalde factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (zoals advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.), komen de hieruit voortvloeiende kosten (ad € exact bedrag) geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. Het overnemen van uitzendkrachten, zzp’ers of gedetacheerden
A. Indien de opdrachtgever met een hem door Soul System Uitkomstbureau ter beschikking gestelde uitzendkracht, zzp’er of gedetacheerde rechtstreeks een arbeids- of opdrachtgeversverhouding wenst aan te gaan, dan dient de opdrachtgever Soul System Uitkomstbureau schriftelijk van dit voornemen in kennis stellen. Beide partijen zullen in overleg treden om de wens van de opdrachtgever te bespreken.
B. De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding aan met een uitzendkracht of gedetacheerde, danwel een overeenkomst van opdracht met een zzp’er, van Soul System Uitkomstbureau, indien de betreffende uitzendkracht,  gedetacheerde of zzp’er de uitzendovereenkomst / arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht met Soul System Uitkomstbureau niet rechtsgeldig heeft beëindigd.
C. Indien de opdrachtgever direct, of binnen een periode van 1040 gewerkte uren, rechtstreeks of middels derden een overeenkomst aangaat met een uitzendkracht, zzp’er of gedetacheerde arbeidskracht, zal de opdrachtgever aan Soul System Uitkomstbureau verschuldigd zijn een terstond opeisbare en niet voor matiging vatbare boete. Deze boete bedraagt 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, voor de resterende duur van de periode van 1040 werkuren.
D. De opdrachtgever is ten allen tijde gehouden een eventueel non-concurrentiebeding tussen Soul System Uitkomstbureau en de uitzendkracht te eerbiedigen.

Artikel 14. Beloning uitzendkracht
Bij de vaststelling van de beloning van de uitzendkracht wordt uitgegaan dat hij/zij gelijke beloning ontvangt als werknemers die gelijke werkzaamheden verrichten bij de opdrachtgever. Zulks conform de bij de opdrachtgever van toepassing zijnde CAO. Indien geen bedrijfstak CAO van toepassing is, zal Soul System Uitkomstbureau de beloning bepalen aan de hand van de loonschalen van de ABU-CAO uitzendkrachten.

Artikel 15. Tariefwijzigingen
A. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkrachten hoger mocht worden als gevolg van bepalingen in de CAO dan wel als gevolg van maatregelen van de overheidswege, dan zal het tarief met ingang van de wijzigingsdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.
B. Soul System Uitkomstbureau behoudt zich het recht voor om jaarlijks, per 1 januari van een nieuw kalenderjaar, haar prijzen aan te passen.

Artikel 16. Geschillen
A. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijke betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.
B. Bij eventuele geschillen tussen de partijen, ontstaan uit hoofde van de overeenkomst, en/of mede het gevolg zijn van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 18. Toezending van leveringsvoorwaarden
Onze leveringsvoorwaarden staan vermeld op de website van Soul System Uitkomstbureau (www.soulsystem.nl). Zij kunnen op uw verzoek ook schriftelijk worden toegestuurd.

Soul System Uitkomstbureau
Berg en Dalseweg 3
6521 JA  Nijmegen